Μενού Κλείσιμο

ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


Ίδρυση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 229717/Ζ1/05-01-2018, τ. Β4) και αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Αντικείμενο – Σκοπός

Η ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιτρέπει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, τόσο στην ακριτική και νησιωτική Ελλάδα, όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και μέσω της διοργάνωσης θερινών σχολείων.

Σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4485/2017, έχει ως σκοπό:

 • Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (τομείς εργασίας και εκπαίδευσης).
 • Την τόνωση του χώρου εργασίας δια της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων αλλά και της απορρόφησης ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
 • Την παραγωγή καινοτομίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Την ευρύτερη συμβολή στην Παιδεία και τον Πολιτισμό.
 • Την τόνωση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
 • Την ανάδειξη των περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων και τη διασύνδεση με το διεθνές περιβάλλον.

Όργανα Διοίκησης

Βάσει του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 και των αντίστοιχων αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οργανωτική δομή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Καθηγητής Δημήτρης Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του συμβουλίου αποτελούνται από:

 • τον πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
 • από έναν εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος,
 • τον Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Εκπρόσωποι Σχολών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Κλωνάρη (Τακτικό μέλος)
 • Καθηγητής Παναγιώτης Γρηγορίου (Αναπληρωματικό μέλος)

Σχολή Περιβάλλοντος

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κόκκορης (Τακτικό μέλος)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Δημητρακόπουλος (Αναπληρωματικό μέλος)

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

 • Καθηγητής Νικήτας Νικητάκος (Τακτικό μέλος)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Χριστοφάκης (Αναπληρωματικό μέλος)

Μονοτμηματική Σχολή Θετικών Επιστημών

 • Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Παπασαλούρος (Τακτικό μέλος)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Νικολόπουλος (Αναπληρωματικό μέλος)

Πολυτεχνική Σχολή

 • Καθηγητής Ιωάννης Γκιάλας (Τακτικό μέλος)
 • Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Κυριακουλάκος (Αναπληρωματικό μέλος)

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη (Τακτικό Μέλος)
 • Καθηγητής Αλιβίζος Σοφός (Αναπληρωματικό μέλος)

Διευθυντής

 • Δρ. Απόστολος Κώστας, Μέλος Ε.Δ.Ι.Π.

Πιστοποιημένες Σύγχρονες Σπουδές στην Κοιτίδα της Γνώσης!

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αξιοποιώντας και διευρύνοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία του Ιδρύματος στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω δια ζώσης, μεικτής και ηλεκτρονικής μάθησης, προσφέρει ένα σύνολο καινοτόμων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των Προγραμμάτων είναι η ενεργή συμβολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ανάπτυξη και ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού μέσα από τη συνεχιζόμενη, δια βίου μάθηση και την αδιάλειπτη πρόσβαση στην έγκυρη επιστημονική γνώση, μέσω Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που είναι προσβάσιμα ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εργασιακή κατάσταση, τόπο κατοικίας, κλπ. Έχοντας έως σήμερα υλοποιήσει περισσότερα από 200 Προγράμματα Επιμόρφωσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σε άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όσα παραδοσιακά διδάσκονται από τα Πανεπιστήμια σε φοιτητές/τριες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών. Παρέχουν ως εκ τούτου καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, εξέλιξης στον εργασιακό χώρο, αλλά και εναλλακτικές ευκαιρίες προσωπικής εκπαίδευσης, μόρφωσης και αυτό-βελτίωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των προγραμμάτων μας είναι:

 • Διεξαγωγή μαθημάτων είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, είτε με μεικτά μοντέλα εκπαίδευσης τα οποία συνδυάζουν με το βέλτιστο τρόπο την δια ζώσης και online εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καλύπτοντας έτσι όλες τις δυνατές εκπαιδευτικές ανάγκες των επιμορφούμενων.
 • Διεξαγωγή της online και μεικτής επιμόρφωσης μέσω ασύγχρονης μάθησης, αλλά και διαδραστικά μέσω της διεξαγωγής σύγχρονων τηλεδιασκέψεων.
 • Διδασκαλία και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού, από ακαδημαϊκό και επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων Α.Ε.Ι της χώρας ή του εξωτερικού.
 • Έναρξη μαθημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού με αναγραφόμενες Ώρες Φόρτου Εργασίας και Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET).
 • Διαρκής εκπαιδευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εγγραφής και της επιμόρφωσης.

Για μία καλοκαιρινή μαθησιακή εμπειρία στα νησιά του Αιγαίου!

Τα Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για νέους/νέες και ώριμους/ώριμες επιστήμονες και ερευνητές/τριες από όλο τον κόσμο που τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε state-of-the-art ερευνητικές δραστηριότητες και να ανταλλάσουν καινοτόμες ιδέες και μεθόδους, ενώ ταυτόχρονα εξερευνούν τα υπέροχα νησιά του Αιγαίου.

Επιπλέον είναι μια μοναδική ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ένα Πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στη διεθνή ακαδημαϊκή έρευνα, προκειμένου να αναδείξει και να προβάλει περαιτέρω την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη στήριξη της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.

Η ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ότι προσφέρει ένα μοναδικό δίκτυο “ακαδημαϊκών νησίδων εκπαίδευσης και έρευνας” στο πλαίσιο ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού ιδρύματος.

Αναπτυσσόμενο σε έξι (6) πανέμορφα νησιά στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει επιτυχημένα ανατρέψει τις επικρατούσες αντιλήψεις περί ακαδημαϊκής ζωής στην Ελλάδα, τόσο όσον αφορά στην ακαδημαϊκή εκπαιδευτική προσέγγιση όσο και από την άποψη της οργανωτικής δομής.

Τα αποτελέσματα αυτής της πρόκλησης έχουν επιφέρει θεαματικά ακαδημαϊκά επιτεύγματα και ταχεία ανάπτυξη και αναγνώριση του Πανεπιστημίου του Αιγαίου ως ενός από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς θεσμούς στην ελληνική επικράτεια.