Πιστοποίηση ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 27701:2019


Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναγνωρίζει την υποχρέωση και αποδέχεται τις ευθύνες για τη συνεχή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει και υλοποιεί.

Στα πλαίσια της δέσμευσής του για την ολοκληρωμένη διαχείριση της ποιότητας, της ικανοποίηση του συνόλου των εμπλεκόμενων μερών και της διαρκής βελτίωσης και διασφάλισης της Ασφάλειας Πληροφοριών, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα:

  • ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις
  • ISO 27001:2013 Τεχνολογία Πληροφοριών-Τεχνικές Ασφάλειας-Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – Απαιτήσεις
  • ISO 27701:2019 Τεχνικές Ασφάλειας-Επέκταση σε ISO/IEC 27001 KAI ISO/IEC 27002 για Διαχείριση πληροφοριών απορρήτου – Απαιτήσεις και Οδηγίες

 

Πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που έχει αναπτυχθεί, είναι ο Σχεδιασμός, η Ανάπτυξη και Παροχή Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πλαίσιο της Δια Βίου και μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης.

Για το πρότυπο ISO 9001:2015 η πιστοποίηση ισχύει από 18-04-2023 έως και 17-04-2026 και για τα πρότυπα ISO 27001:2013 και ISO 27701:2019 από 18-04-2023 έως και 31-10-2025.