Υποβολή Πρότασης Θερινού Σχολείου


Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να υποβάλουν πρόταση υλοποίησης Θερινών Σχολείων (ΘΣ) σε πεδία αιχμής.

Με βάση την με αρ. 4η/28.02.2019 απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δικαίωμα υποβολής πρότασης σχεδιασμού και υλοποίησης θερινών σχολείων έχουν:

 • Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Διδακτορικό Δίπλωμα, σε αντικείμενα που άπτονται της ειδικότητάς τους ή/και γνωστικών αντικειμένων που τυχόν διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Επιστήμονες/ισσες που κατέχουν ή κατείχαν σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80 για διδασκαλία σε Τμήμα ή Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Μεταδιδακτορικοί ερευνητές.
 • Πανεπιστημιακοί υπότροφοι.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 1. Υποβολή πρότασης από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η (ΕΥ)
  • Ενεργοποίηση ΘΣ και συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα
  • Αποστολή του συνοπτικού δελτίου ΘΣ στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 2. Έλεγχος πρότασης από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. βάση των παρακάτω κριτηρίων
  • σωστή δόμηση και συγκρότηση της πρότασης,
  • επαρκής τεκμηρίωση της μεθοδολογίας υλοποίησης,
  • συνέπεια μαθησιακών στόχων και τρόπου επίτευξης τους,
  • επάρκεια της ομάδας έργου,
  • βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του ΘΣ,
  • επαρκής τεκμηρίωση της απόδοσης φόρτου εργασίας και ECTS.
 3. Έγκριση υλοποίησης από το Πρυτανικό Συμβούλιο
 4. Ανάθεση υλοποίησης ΘΣ στον/στην ΕΥ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 5. Αίτηση Ανάληψης Εκτέλεσης Έργου μέσω ΕΛΚΕ από τον ΕΥ
  • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις διαδικασίες έναρξης του έργου στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου (υποβολή Αιτήματος Αποδοχής Διαχείρισης Έργου και προϋπολογισμών), μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Έναρξης Έργων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ (τηλ. 22510 36733 & 36737, e-mail: ru-projects@aegean.gr)
 6. Ενεργοποίηση της ιστοσελίδας προβολής του ΘΣ
 7. Υλοποίηση ΘΣ βάση των προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί
 8. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητκών Παρακολούθησης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά την ολοκλήρωση του ΘΣ