Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών


To ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management System – ISMS ) και του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy Information Management System – PIMS ) με στόχο:

Την αποτελεσματική σχεδίαση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια Βίου Μάθησης που δεν αφορούν σε τυπική εκπαίδευση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2013, του διεθνούς προτύπου ISO 27701:2019 και της εθνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας.

Με γνώμονα τα παραπάνω, το ίδρυμά μας:

 

  • Σχεδιάζει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα σχετικά με την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Προστασία του Ιδιωτικού Απορρήτου.
  • Εκπαιδεύει και ενημερώνει συνεχώς το προσωπικό και τους προμηθευτές που συμμετέχουν στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου
  • Διαμορφώνει στόχους και κατάλληλους δείκτες για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Διαχείρισης
  • Διασφαλίζει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και παρέχει συνεχώς τους κατάλληλους πόρους για την επίτευξη των στόχων που θέτει
  • Μεριμνά για την δημοσίευση της παρούσας πολιτικής στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ
 
 

Ρόδος, 16.12.2022                                                                                 Το Συμβούλιο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ*

(Απόφαση: 4η/16.12.2022 Θέμα 3.2:  Έγκριση Έντυπου Ανασκόπησης Διοίκησης κατά ISO)