Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επιμορφούμενων


Στο πλαίσιο των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ), του Νόμου 4624/2019 και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε για τους όρους που διέπουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την συμμετοχή σας στα προγράμματα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

 1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή σας στα προγράμματα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε σχέση με αυτή, συλλέγονται, διατηρούνται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής προσωπικά δεδομένα) των αιτούντων και αιτουσών.

Τα ακριβή προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας περιορίζονται στα απαραίτητα για την αξιολόγησή σας και τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα για το οποίο υποβάλατε αίτηση. Τα δεδομένα αυτά μπορείτε να τα να τα δείτε αναλυτικά εδώ.

 

 1. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.
 • Συμμετοχή των επιμορφούμενων στο πρόγραμμα για το οποίο υπέβαλαν αίτηση.
 • Ενημερωτικές και άλλες εκδηλώσεις συναφείς με το πρόγραμμα.

 

 1. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συμμετοχής διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που παρέχονται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και για το διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον ανά περίπτωση νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατηρούνται έως ότου ανακαλέσετε την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 

 1. Νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση σύμφωνα με την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στηρίζεται στη λήψη της ρητής συγκατάθεσής σας, δια του παρόντος εντύπου (αρ. 6 παρ. 1 περ. α΄ ΓΚΠΔ).

Η νομική βάση σύμφωνα με την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα συμμετοχής στηρίζεται στο ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρ.6 παρ.1 περ. β. του ΓΚΠΔ).

 

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχει ανάγκη διαβίβασης. Όμως αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), για τις οποίες το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να εκδίδει και να αποστέλλει στατιστικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές τα δεδομένα θα ανωνυμοποιούνται.

Οι Δημόσιες Αρχές που ενδέχεται να λάβουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας δεν θεωρούνται αποδέκτες κατά τα οριζόμενα στο αρ. 4 παρ. 9 του ΕΕ 2016/679.

 

 1. Δικαιώματα επιμορφούμενων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διασφαλίζει τα δικαιώματα των επιμορφούμενων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους.

Οι επιμορφούμενοι/ες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

 1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
 2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
 3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
 4. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων,
 5. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
 6. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

 

 1. Ενημέρωση της παρούσας πολιτικής

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτικής πραγματοποιήθηκε στις 27/03/2023.

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά περιόδους. Εφόσον αποφασίσουμε να διαφοροποιήσουμε ουσιωδώς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα λάβετε προηγούμενη ενημέρωση, ή όπου απαιτείται θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν την εφαρμογή της νέας πολιτικής.

 

Σημειώνεται ότι όπου θεωρείται από τους αιτούντες ή τις αιτούσες ότι παραβιάζονται δικαιώματά τους για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (dpo@aegean.gr).

 

Υπενθυμίζεται ότι αρμόδια αρχή για τη χώρα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210.6475.600).