Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Από τις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)». Για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού εκδόθηκε, στην Ελλάδα, ο Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
Στο πλαίσιο αυτό θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε για τους όρους που διέπουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την εγγραφή σας στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή σας στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε σχέση με αυτή, συλλέγονται, διατηρούνται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής προσωπικά δεδομένα) των αιτούντων και αιτουσών.

Τα ακριβή προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας περιορίζονται στα απαραίτητα για την κρίση της υποψηφιότητας και τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα δεδομένα αυτά μπορείτε να τα να τα δείτε αναλυτικά εδώ.

2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:
– Αξιολόγηση των αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριων από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
– Αξιολόγηση του φακέλου βιογραφικών στοιχείων των ενταγμένων στο Μητρώο, με στόχο την αξιοποίηση τους ως Επιμορφωτές/τριες σε επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
– Ανάρτηση στη λίστα των ενταγμένων Επιμορφωτών/τριών στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., εφόσον η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο γίνει αποδεκτή.

3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των Επιμορφωτών/τριων διατηρούνται επ’ αόριστον. Στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί σύναψη σύμβασης με τους/τις Επιμορφωτές/τριες, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαγραφούν έπειτα από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου.

4. Δικαιώματα επιμορφωτών αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διασφαλίζει τα δικαιώματα των Επιμορφωτών/τριων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους.

Οι Επιμορφωτές/τριες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
4. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων,
5. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
6. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Σημειώνεται ότι όπου θεωρείται από τους αιτούντες ή τις αιτούσες ότι παραβιάζονται δικαιώματά τους για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (dpo@aegean.gr).

Υπενθυμίζεται ότι αρμόδια αρχή για τη χώρα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210.6475.600).