Εκπαιδευτές/τριες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


Βάσει του ν. 4957/2022, στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συγκροτείται ηλεκτρονικό Μητρώο Εκπαιδευτών/τριων. 

Το Μητρώο παραμένει διαρκώς ανοικτό σε νέες αιτήσεις. Η εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν συνεπάγεται αυτόματα και τη συμμετοχή σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου.

Ως εκπαιδευτές/τριες σε προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να απασχοληθούν οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής,

β) ερευνητές α’, β’, γ’ και δ’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) της ημεδαπής,

γ) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.,

δ) επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, συνεργαζόμενοι Καθηγητές και διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης,

ε) μέλη του Μητρώου, στο οποίο εγγράφονται ως εκπαιδευτές/τριες, φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως δ).