Μητρώο Επιμορφωτών/τριών

Βάσει του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών/τριων. 

Το Μητρώο Επιμορφωτών/τριων παραμένει διαρκώς ανοικτό σε αιτήσεις υποψήφιών επιμορφωτών/τριων.

Ως επιμορφωτές/τριες σε προγράμματα του Κέντρου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι εξής κατηγορίες:

  1. Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  2. Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα, σε αντικείμενα που άπτονται της ειδικότητας τους ή/και γνωστικών αντικειμένων που τυχόν διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
  3. Επιστήμονες/ισσες που κατέχουν ή κατείχαν σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80 για διδασκαλία σε Τμήμα ή Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  4. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες.
  5. Πανεπιστημιακοί υπότροφοι.
  6. Διακεκριμένοι καλλιτέχνες, διανοητές και επιστήμονες χωρίς διδακτορικό δίπλωμα, οι οποίοι/ες όμως θα μπορούσαν να εκλεγούν Μέλη ΔΕΠ βάση του Ν. 4386/2016 εδάφιο 1.α του άρθρου 70.
  7. Επιμορφωτές/τριες της ομάδας έργου, των οποίων η συμμετοχή είναι ουσιώδης και αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης της πρότασης από το Συμβούλιο του Κέντρου.
  8. Εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίοι/ες θα επιλεγούν σε συνέχεια ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσής ενδιαφέροντος από το Κέντρο.

Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης της περίπτωσης (6) θα κρίνονται από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.