Επιστροφή στα Επιμορφωτικά Προγράμματα
Ηγεσία - Διοίκηση στην Εκπαίδευση
Θεματική Κατηγορία: Κοινωνικές Επιστήμες, Παιδαγωγικά

Έναρξη Μαθημάτων: 25/09/2023

Πληροφορίες Προγράμματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1234
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 11/09/2023 - 08/10/2023
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μαθηματων: 25/09/2023 - 25/06/2024
Διαρκεια: 9 μΗνες και 1 ημΕρα
ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 440.00
Πιστωτικες Μοναδες ECTS: 17.60

Επιστημονικη Ευθυνη: ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

Ακαδημαϊκη Ευθυνη: ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αρχικο Κοστος: 420,00 € (Εκπτώσεις προγράμματος)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:
Μια σειρά από επιστημονικές έρευνες έχουν τεκμηριώσει τη συνεισφορά της σχολικής ηγεσίας στη βελτίωση των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες σε συνδυασμό με τα συνεχώς μετασχηματιζόμενα χαρακτηριστικά της σύγχρονης σχολικής μονάδας αλλάζουν το τοπίο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ταυτόχρονα οι εξελίξεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των θεωριών της διοίκησης και των ψηφιακών Νέων Μέσων, δημιουργούν νέες συνθήκες υπό τις οποίες οφείλει να λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα και η σχολική μονάδα.
Ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας μια σχολικής μονάδας παλαιότερα εστιαζόταν και περιοριζόταν κυρίως στην άσκηση διοικητικών και διεκπεραιωτικών καθηκόντων. Στις μέρες μας σε ένα πολύπλοκο και ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον, αυτό δεν είναι πλέον αρκετό. Όπως αναφέρει ο Fullan (2014) μόνο οι διευθυντές/ριες που είναι εξοπλισμένοι για να διαχειριστούν αυτό το περιβάλλον μπορούν να επιφέρουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των μαθητικών αποτελεσμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν πρόγραμμα έχει στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει, με τρόπο ολοκληρωμένο και συνολικό, όλες τις σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την άσκηση του διοικητικού έργου, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης, της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους/στις διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς (teacher leadership) μια κατά το δυνατόν πλήρη υποδομή γνώσεων -ένα είδος οδηγού στον οποίο θα μπορεί να ανατρέξει όταν αναζητά ενημέρωση και λύσεις στα ζητήματα που τον/την απασχολούν, σε κάθε φάση της πορείας του/της στην εκπαίδευση πρακτική. Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδίως: α) στα στελέχη της εκπαίδευσης και κυρίως στα στελέχη της πρώτης γραμμής, στους/στις διευθυντές/ριες και υποδιευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, β) στους εκπαιδευτικούς που επιτελούν διδακτικό έργο, αφού επί της ουσίας ηγετική συμπεριφορά αυτών επηρεάζει τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσο και το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον.
Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
1) βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης,
2) την έννοια της ηγεσία στο σχολικό κυρίως περιβάλλον,
3) τις βασικές διοικητικές λειτουργίες,
4) τους ηγετικούς ρόλους και τα ηγετικά χαρακτηριστικά,
5) την επικοινωνία και λήψη αποφάσεων στην εκπαιδευτική πρακτική,
6) βασικές ψηφιακές δεξιότητες και
7) τη διεθνή εμπειρία για την προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών/διευθυντών.
Επίσης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες αναφορικά: α) με την άσκηση αποτελεσματικής επικοινωνίας, β) λήψη αποφάσεων με εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία αυτής, γ) με την παρακίνηση των εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών, δ) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών, ε) την ανάπτυξη του Συλλόγου Διδασκόντων και του ομαδικού πνεύματος, στ) τη δικτύωση μέσα στη σχολική μονάδα, ανάμεσα στη σχολική μονάδα και στο εξωτερικό περιβάλλον και τέλος μεταξύ των σχολικών μονάδων, με βασική στόχευση το μοίρασμα της εμπειρίας, της γνώσης και της επίλυσης ζητημάτων ή προβλημάτων και ζ)την ανάπτυξη κατάλληλης σχολικής κουλτούρας και η) την αναγκαιότητα της κατανόησης της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικού/οργανωσιακού κεφαλαίου
Μεθοδολογία Υλοποίησης:
Συγκεκριμένα, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Moodle), η διαδικασία υλοποίησης της επιμόρφωσης περιλαμβάνει για τους/τις επιμορφούμενους/ες:
• ασύγχρονη μελέτη επιμορφωτικού υλικού :
• συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
• επικοινωνία και συνεργασία,
• αξιολόγηση
Κάθε Διδακτική Ενότητα περιλαμβάνει:
- τα «Βασικά Κείμενα Μελέτης» των Συνεδριών, με βιβλιογραφία που είναι υποχρεωτικά προς μελέτη, προκειμένου να είναι εφικτή η επιτυχής ολοκλήρωση των τεστ αξιολόγησης.
- τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης». Πρόκειται για κείμενα τα οποία στοχεύουν στο να σας προσφέρουν επιπρόσθετες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Συνεδρίας και η μελέτη αυτών είναι προαιρετική. Ενδέχεται κάποια από αυτά να είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα.
Μεθοδολογία αξιολόγησης:
Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρώσετε ένα (1) τεστ αξιολόγησης στην πλατφόρμα του Moodle, απαντώντας σε ερωτήσεις τύπου «πολλαπλής επιλογής» ή «σωστό/λάθος». Οι ερωτήσεις του τεστ που καλείται ο/η κάθε επιμορφούμενος/η να συμπληρώσει, επιλέγονται τυχαία από μια ευρεία βάση ερωτήσεων, και αφορούν στα θέματα που θα έχετε μελετήσει στο αντίστοιχο «Βασικό Κείμενο Μελέτης» της Διδακτικής Ενότητας – δεν αφορούν στην πρόσθετη γνώση που σας προσφέρεται μέσα από τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης». Σας δίνεται χρόνος τεσσάρων (4) εβδομάδων μετά το τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας. Προσοχή: Από τη στιγμή που ξεκινήσετε το τεστ έχετε στη διάθεσή σας, 4 ώρες (240 λεπτά) συνεχόμενα χωρίς δυνατότητα προσωρινής διακοπής του. Οι απαντήσεις σας δεν αποθηκεύονται μέχρι να κάνετε τελική υποβολή του τεστ. Μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα των 4 εβδομάδων έχετε δικαίωμα να κάνετε το τεστ αξιολόγησης στη Διδακτική Ενότητα έως και 2 (δύο) φορές. Άρα, αν με τη συμπλήρωση του τεστ για πρώτη φορά, η επίδοσή σας είναι κάτω από τη βάση του 50%, μπορείτε να επαναλάβετε το τεστ άλλη μια φορά μέσα στη διάρκεια των 4 εβδομάδων μέχρι να κλείσει οριστικά το διαγώνισμα Σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε ή δεν ολοκληρώσετε επιτυχώς κάποιο διαγώνισμα αξιολόγησης κατά τις προβλεπόμενες από το χρονοδιάγραμμα προθεσμίες, όλα τα τεστ -από την πρώτη Ενότητα έως και την προτελευταία- θα ενεργοποιούνται ξανά κατά την ημερομηνία έναρξης της τελευταίας Διδακτικής Ενότητας και θα κλείνουν την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο "Συχνές ΕρωτήσειςΑπαντήσεις για Επιμορφούμενους/ες" που υπάρχει στην ιστοσελίδα https://e-epimorfosi.aegean.gr/
Ελάχιστα Προσόντα Υποψηφίων:
Aπόφοιτοι/-ες ΔΕ

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:
Μια σειρά από επιστημονικές έρευνες έχουν τεκμηριώσει τη συνεισφορά της σχολικής ηγεσίας στη βελτίωση των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες σε συνδυασμό με τα συνεχώς μετασχηματιζόμενα χαρακτηριστικά της σύγχρονης σχολικής μονάδας αλλάζουν το τοπίο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ταυτόχρονα οι εξελίξεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των θεωριών της διοίκησης και των ψηφιακών Νέων Μέσων, δημιουργούν νέες συνθήκες υπό τις οποίες οφείλει να λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα και η σχολική μονάδα.
Ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας μια σχολικής μονάδας παλαιότερα εστιαζόταν και περιοριζόταν κυρίως στην άσκηση διοικητικών και διεκπεραιωτικών καθηκόντων. Στις μέρες μας σε ένα πολύπλοκο και ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον, αυτό δεν είναι πλέον αρκετό. Όπως αναφέρει ο Fullan (2014) μόνο οι διευθυντές/ριες που είναι εξοπλισμένοι για να διαχειριστούν αυτό το περιβάλλον μπορούν να επιφέρουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των μαθητικών αποτελεσμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν πρόγραμμα έχει στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει, με τρόπο ολοκληρωμένο και συνολικό, όλες τις σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την άσκηση του διοικητικού έργου, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης, της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους/στις διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς (teacher leadership) μια κατά το δυνατόν πλήρη υποδομή γνώσεων -ένα είδος οδηγού στον οποίο θα μπορεί να ανατρέξει όταν αναζητά ενημέρωση και λύσεις στα ζητήματα που τον/την απασχολούν, σε κάθε φάση της πορείας του/της στην εκπαίδευση πρακτική. Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδίως: α) στα στελέχη της εκπαίδευσης και κυρίως στα στελέχη της πρώτης γραμμής, στους/στις διευθυντές/ριες και υποδιευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, β) στους εκπαιδευτικούς που επιτελούν διδακτικό έργο, αφού επί της ουσίας ηγετική συμπεριφορά αυτών επηρεάζει τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσο και το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον.
Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
1) βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης,
2) την έννοια της ηγεσία στο σχολικό κυρίως περιβάλλον,
3) τις βασικές διοικητικές λειτουργίες,
4) τους ηγετικούς ρόλους και τα ηγετικά χαρακτηριστικά,
5) την επικοινωνία και λήψη αποφάσεων στην εκπαιδευτική πρακτική,
6) βασικές ψηφιακές δεξιότητες και
7) τη διεθνή εμπειρία για την προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών/διευθυντών.
Επίσης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες αναφορικά: α) με την άσκηση αποτελεσματικής επικοινωνίας, β) λήψη αποφάσεων με εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία αυτής, γ) με την παρακίνηση των εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών, δ) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών, ε) την ανάπτυξη του Συλλόγου Διδασκόντων και του ομαδικού πνεύματος, στ) τη δικτύωση μέσα στη σχολική μονάδα, ανάμεσα στη σχολική μονάδα και στο εξωτερικό περιβάλλον και τέλος μεταξύ των σχολικών μονάδων, με βασική στόχευση το μοίρασμα της εμπειρίας, της γνώσης και της επίλυσης ζητημάτων ή προβλημάτων και ζ)την ανάπτυξη κατάλληλης σχολικής κουλτούρας και η) την αναγκαιότητα της κατανόησης της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικού/οργανωσιακού κεφαλαίου
Μεθοδολογία Υλοποίησης:
Συγκεκριμένα, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Moodle), η διαδικασία υλοποίησης της επιμόρφωσης περιλαμβάνει για τους/τις επιμορφούμενους/ες:
• ασύγχρονη μελέτη επιμορφωτικού υλικού :
• συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
• επικοινωνία και συνεργασία,
• αξιολόγηση
Κάθε Διδακτική Ενότητα περιλαμβάνει:
- τα «Βασικά Κείμενα Μελέτης» των Συνεδριών, με βιβλιογραφία που είναι υποχρεωτικά προς μελέτη, προκειμένου να είναι εφικτή η επιτυχής ολοκλήρωση των τεστ αξιολόγησης.
- τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης». Πρόκειται για κείμενα τα οποία στοχεύουν στο να σας προσφέρουν επιπρόσθετες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Συνεδρίας και η μελέτη αυτών είναι προαιρετική. Ενδέχεται κάποια από αυτά να είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα.
Μεθοδολογία αξιολόγησης:
Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρώσετε ένα (1) τεστ αξιολόγησης στην πλατφόρμα του Moodle, απαντώντας σε ερωτήσεις τύπου «πολλαπλής επιλογής» ή «σωστό/λάθος». Οι ερωτήσεις του τεστ που καλείται ο/η κάθε επιμορφούμενος/η να συμπληρώσει, επιλέγονται τυχαία από μια ευρεία βάση ερωτήσεων, και αφορούν στα θέματα που θα έχετε μελετήσει στο αντίστοιχο «Βασικό Κείμενο Μελέτης» της Διδακτικής Ενότητας – δεν αφορούν στην πρόσθετη γνώση που σας προσφέρεται μέσα από τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης». Σας δίνεται χρόνος τεσσάρων (4) εβδομάδων μετά το τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας. Προσοχή: Από τη στιγμή που ξεκινήσετε το τεστ έχετε στη διάθεσή σας, 4 ώρες (240 λεπτά) συνεχόμενα χωρίς δυνατότητα προσωρινής διακοπής του. Οι απαντήσεις σας δεν αποθηκεύονται μέχρι να κάνετε τελική υποβολή του τεστ. Μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα των 4 εβδομάδων έχετε δικαίωμα να κάνετε το τεστ αξιολόγησης στη Διδακτική Ενότητα έως και 2 (δύο) φορές. Άρα, αν με τη συμπλήρωση του τεστ για πρώτη φορά, η επίδοσή σας είναι κάτω από τη βάση του 50%, μπορείτε να επαναλάβετε το τεστ άλλη μια φορά μέσα στη διάρκεια των 4 εβδομάδων μέχρι να κλείσει οριστικά το διαγώνισμα Σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε ή δεν ολοκληρώσετε επιτυχώς κάποιο διαγώνισμα αξιολόγησης κατά τις προβλεπόμενες από το χρονοδιάγραμμα προθεσμίες, όλα τα τεστ -από την πρώτη Ενότητα έως και την προτελευταία- θα ενεργοποιούνται ξανά κατά την ημερομηνία έναρξης της τελευταίας Διδακτικής Ενότητας και θα κλείνουν την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο "Συχνές ΕρωτήσειςΑπαντήσεις για Επιμορφούμενους/ες" που υπάρχει στην ιστοσελίδα https://e-epimorfosi.aegean.gr/
Ελάχιστα Προσόντα Υποψηφίων:
Aπόφοιτοι/-ες ΔΕ
Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράμματος:
Κάθε διδακτική ενότητα συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ενδεικτικά αποτελείται από:
- Τα «Βασικά Κείμενα Μελέτης» των Συνεδριών, με βιβλιογραφία που είναι υποχρεωτικά προς μελέτη, προκειμένου να είναι εφικτή η επιτυχής ολοκλήρωση των τεστ αξιολόγησης.
- Τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης». Πρόκειται για κείμενα τα οποία στοχεύουν στο να σας προσφέρουν επιπρόσθετες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Συνεδρίας και η μελέτη αυτών είναι προαιρετική. Ενδέχεται κάποια από αυτά να είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα.

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική ενότητα 1: Διοίκηση στην εκπαίδευση
ΠεριγραφήΣε αυτή τη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και λειτουργίες της διοίκησης (management), όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης γενικά και των εκπαιδευτικών μονάδων ειδικότερα.
Έναρξη25/09/2023
Λήξη15/10/2023
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Συνεδρίες1 Αποσαφήνιση των εννοιών «μάνατζμεντ» και «μάνατζερ», επίπεδα διοίκησης, λειτουργίες διοίκησης
2 Καθήκοντα, ρόλοι, ικανότητες και δεξιότητες των μάνατζερ
3 Δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
4 Όργανα σχολικής διοίκησης, καθήκοντα και σχολικό περιβάλλον

Διδακτική ενότητα 2: Από την εκπαιδευτική διοίκηση στην εκπαιδευτική ηγεσία
ΠεριγραφήΣτη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται; α) η έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας η οποία στις μέρες μας παίζει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης β) τα μοντέλα ηγεσίας και η αποτελεσματικότητα του κάθε μοντέλου.
Έναρξη16/10/2023
Λήξη12/11/2023
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Συνεδρίες1 Η έννοια της ηγεσίας, ηγετικοί ρόλοι των σχολικών ηγετών και η σύγκριση με την έννοια της διοίκησης. Ηγετικά χαρακτηριστικά.
2 Συστημική προσέγγιση της ηγεσίας. Ηγεσία και δικτύωση σχολικών μονάδων.
3 Μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας I
4 Μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας II

Διδακτική ενότητα 3: Ηγεσία στην πράξη
ΠεριγραφήΗ αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σχολικού περιβάλλοντος, η συνεχώς αυξανόμενη με εμπειρικά δεδομένα επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι η αποτελεσματική ηγεσία οδηγεί στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και στη βελτίωση/ αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθιστούν αναγκαία την αναγνώριση ότι η ηγεσία στην εκπαίδευση είναι μια εξειδικευμένη «ασχολία», που ασκείται παράλληλα με άλλες -και κυρίως με τη διευθυντική- και απαιτεί ειδική προετοιμασία
Έναρξη13/11/2023
Λήξη10/12/2023
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Συνεδρίες1 Ηγεσία και οργανωσιακή συμπεριφορά
2 Ηγεσία ομάδων και ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας
3 Η συμβολή του/της διευθυντή/ριας σχολικής μονάδας στη σχολική βελτίωση
4 Επαναπροσδιορισμός της εκπαιδευτικής ηγεσίας στο πλαίσιο της χώρας μας

Διδακτική ενότητα 4: Λειτουργίες της διοίκησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας
ΠεριγραφήΗ παρούσα ενότητα εστιάζει στις διοικητικές λειτουργίες του προγραμματισμού και της οργάνωσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Παρουσιάζεται ο προγραμματισμός σε επίπεδο σχολικής μονάδας από τους/τις διευθυντές/ριες και το διδακτικό προσωπικό και η ανάπτυξη σύγχρονων οργανωσιακών σχεδίων.
Έναρξη11/12/2023
Λήξη07/01/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Συνεδρίες1 Προγραμματισμός και οργάνωση σχολικών μονάδων. Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής πραγματικότητας.
2 Διοίκηση σχολικών μονάδων σε περιόδους κρίσης
3 Αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Μορφές και είδη αξιολόγησης.
4 Αξιολόγηση του/της μαθητή/ριας, του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου.

Διδακτική ενότητα 5: Θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής I
ΠεριγραφήΗ αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία απαιτούν γνώσεις σε ορισμένα εξειδικευμένα θέματα που σήμερα αποτελούν τις εκπαιδευτικές προκλήσεις. Τέτοια θέματα είναι η διαμόρφωση κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής που θα εξασφαλίζει την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων εντός της σχολικής μονάδας όσο και την εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας. Επίσης είναι απαραίτητη η διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας η οποία θα δώσει ταυτότητα και ιδιαίτερο χαρακτήρα στη μονάδα, αυξάνοντας την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητά της.
Έναρξη08/01/2024
Λήξη04/02/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Συνεδρίες1 Επικοινωνία και συνεργασία στο σχολικό περιβάλλον.
2 Επικοινωνιακοί ρόλοι των διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων. Επικοινωνία και συναισθηματική νοημοσύνη.
3 Η ύπαρξη ή μη θεσμικής επικοινωνίας και συνεργασίας στο σχολικό περιβάλλον. Ο ρόλος της επικοινωνίας στην ανάπτυξη του σχολικού οργανισμού.
4 Διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας και διαχείριση αλλαγών

Διδακτική ενότητα 6: Θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής II
ΠεριγραφήΣτην παρούσα διδακτική ενότητα γίνεται αναφορά σε καθημερινά πρακτικά ζητήματα των σχολικών μονάδων, όπως: α) η διαδικασία λήψης και εφαρμογής εκπαιδευτικών αποφάσεων. Η ικανότητα αποτελεσματικής λήψης και εφαρμογής αποφάσεων στο σχολικό περιβάλλον είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχημένη άσκηση διοικητικού/ηγετικού έργου, β) η διαχείριση προστριβών/συγκρούσεων. Γίνεται κατά αρχάς μια εννοιολογική προσέγγιση της σύγκρουσης και κατόπιν. Στη συνέχεια η ενότητα αναφέρεται στ άτομα ή τις ομάδες με προσδοκίες για τους ηγετικούς/διευθυντικούς ρόλους, και τα οποία (άτομα ή ομάδες) αποτελούν δυνητικά πηγές σύγκρουσης, γ) η παρακίνηση των εκπαιδευτικών. Γίνεται αναφορά και σύγκριση πρώιμων και σύγχρονων θεωριών παρακίνησης και πραγματεύεται καθημερινά και σύγχρονα ζητήματα παρακίνησης εκπαιδευτικών.
Έναρξη05/02/2024
Λήξη03/03/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
Συνεδρίες1 Επίλυση προβλημάτων στον εργασιακό χώρο. Λήψη και εφαρμογή αποφάσεων.
2 Διαχείριση προστριβών στο σχολικό περιβάλλον
3 Παρακίνηση και ικανοποίηση συνεργατών
4 Σύγχρονα ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο σχολικό περιβάλλον

Διδακτική ενότητα 7: Ψηφιακές δεξιότητες στην Εκπαίδευση
ΠεριγραφήΣτη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιαστεί το πλαίσιο των ψηφιακών δεξιοτήτων που προωθεί το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων για την εκπαίδευση των πολιτών της. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται επάγγελμα υψηλών απαιτήσεων σε ψηφιακές δεξιότητες.
Έναρξη04/03/2024
Λήξη31/03/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΨΗΣ
Συνεδρίες1 Ψηφιακές δεξιότητες και εκπαιδευτική πολιτική
2 Ψηφιακές δεξιότητες και σχολική διοίκηση
3 Ψηφιακές δεξιότητες και εκπαιδευτικός
4 Ψηφιακές δεξιότητες και μαθητής

Διδακτική ενότητα 8: Εκπαιδευτικός και εκπαιδευτική μονάδα
ΠεριγραφήΗ παρούσα ενότητα προσδιορίζει τους παράγοντες της ποιότητας της σχολικής μονάδας –με αναφορά τόσο στις ισχύουσες θεωρίες όσο και σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στη συνέχεια αναλύεται η συμβολή του/της εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και της σχολικής κουλτούρας. Επίσης γίνεται αναφορά στο ζήτημα της διαπολιτισμικότητας η οποία χαρακτηρίζει το σύγχρονο σχολείο και μετασχηματίζει τις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας διαμορφώνοντας νέους άξονες στη διασύνδεση σχολείου- οικογένειας- κοινότητας. Επίσης αναλύονται θέματα κοινωνικού αποκλεισμού με έμφαση στα αίτια που τον προκαλούν στις συνέπειές του.
Έναρξη01/04/2024
Λήξη28/04/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥ
Συνεδρίες1 Η «Ποιότητα» στην εκπαίδευση: Έννοιες, παράγοντες προσδιορισμού και κριτήρια αποτίμησης
2 Το Εκπαιδευτικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας: Σχολική Κουλτούρα, σχολικό κλίμα.
3 Αντιμετώπιση Ειδικών Θεμάτων της Σχολικής Μονάδας Ι – Διαπολιτισμικότητα
4 Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων της Σχολικής Μονάδας ΙΙ -Κοινωνικός αποκλεισμός

Διδακτική ενότητα 9: Εκπαιδευτική έρευνα
ΠεριγραφήΗ εκπαιδευτική έρευνα αποτελεί «εργαλείο» με το οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε, να διερευνήσουμε και να αναλύσουμε θέματα που αφορούν είτε συγκεκριμένες ομάδες ή κοινωνίες. Ειδικότερα πεδία ενδιαφέροντος αποτελούν ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής έρευνας, η συλλογή και ανάλυση δεδομένων με συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της επιστημονικής έρευνας.
Έναρξη29/04/2024
Λήξη26/05/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥ
Συνεδρίες1 Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας / Στάδια Διεξαγωγής Εκπαιδευτικής Έρευνας
2 Δειγματοληψία και Μέτρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα
3 Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων
4 Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας

Διδακτική ενότητα 10: Διεθνής εμπειρία στην ανάπτυξη σχολικής ηγεσίας
ΠεριγραφήΗ παρούσα ενότητα εστιάζεται σε δύο παγκόσμιες τάσεις: α) Στην ανάπτυξη της συνεργατικής σχολικής ηγεσίας. Στο σημείο αυτό γίνεται προσπάθεια να γίνει κατανοητή η ανάγκη μια συνεργατικής ηγεσίας από το συλλογικό διοικητικό όργανο της σχολικής μονάδας, το Σύλλογο Διδασκόντων. Το βασικό ερώτημα για την ανάπτυξη συλλογικής ηγεσίας στη χώρα μας είναι με ποιον τρόπο λαμβάνει χώρα η συνεργασία μέσα και ανάμεσα στις σχολικές μονάδες; β) Στην προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών. Η διεθνής πρακτική ποικίλει ανάλογα με το πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους.
Έναρξη27/05/2024
Λήξη25/06/2024
Ώρες44.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
Συνεδρίες1 Διοικητική μεταρρύθμιση του συστήματος. Η ανάπτυξη της βαθιάς μάθησης
2 Επιμόρφωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της σχολικής μονάδας
3 Ο σύλλογος Διδασκόντων ως μια μορφή συλλογικής ηγεσίας
4 Προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών

Επικοινωνία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ [e-epimorfosi(at)aegean.gr - Τηλ. 2241099424-5-6-7]

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: https://e-epimorfosi.aegean.gr/programmata/dioikisi-epixeiriseon/igesia-dioikisi-stin-ekpaidefsi-241022/

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 GOLEARN ΕΠΕ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  Υπ.: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
  Email: info(at)golearn.gr
  Website: https://www.golearn.gr/
  Τηλ.: 2111113231
  Δ/νση: Μαυροκορδάτου 1-3, ΤΚ 10678 Αθήνα


Επτώσεις - Όροι χρήσης:

Πολιτική Εκπτώσεων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά και τις κατηγορίες των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

- Διορισμένοι εκπαιδευτικοί: 300 ευρώ
- Αναπληρωτές: 260 ευρώ
- Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 260 ευρώ
- Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 260 ευρώ
- Mέλη του προσωπικού του Παν. Αιγαίου και του συνεργαζόμενου φορέα: 260 ευρώ
- Φοιτητές, άνεργοι και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 240 ευρώ
- Προηγούμενη εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου που υλοποιείται σε συνεργασία με την GoLearn: 240 ευρώ
- ΑμΕΑ: 240 ευρώ
- Ομαδική εγγραφή ή ένταξη σε webinar του Παν/μίου Αιγαίου που υλοποιείται σε συνεργασία με την GoLearn: 225 ευρώ
- Εφάπαξ εξόφληση: 215 ευρώ
- Προηγούμενη εγγραφή σε δύο άλλα πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου που υλοποιούνται σε συνεργασία με την GoLearn: 195 ευρώ

Εγγραφή
Η «Αίτηση Εγγραφής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συνεπώς τα συμπληρωθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή ώστε τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης, Βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα να είναι έγκυρα. Για οποιαδήποτε αναντιστοιχία προκύψει, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν υποχρεούται να επανεκδώσει τα ανωτέρω έγγραφα ενώ διατηρεί το δικαίωμα να το ανακαλέσει.

Εγκυρότητα υποβληθέντων δικαιολογητικών
Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η επιμορφούμενος/η οφείλει να αποστέλλει στη γραμματεία του εκάστοτε επιμορφωτικού προγράμματος τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Βάσει του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η επιμορφούμενος/η. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά καθώς και να ακυρώσει τυχόν έκδοση οποιαδήποτε Βεβαίωσης ή/και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη
Ο/Η χρήστης/τρια της ιστοσελίδας, των εκπαιδευτικών πλατφορμών αλλά και των πλατφορμών τηλεδιάσκεψης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια χρήσης των ανωτέρω, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεται στους κοινώς αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών του Internet (Netiquette). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή/και στις πλατφόρμες σύγχρονης/ασύγχρονής εκπαίδευσης ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Επιπλέον, οιαδήποτε ηθική ζημία ή ζημία φήμης προκληθεί απορρέουσα από την μη χρήση κόσμιας και διακριτικής συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία του με τις επιμέρους ομάδες διδασκόντων, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Για οποιαδήποτε επισήμανση, παρατήρηση ή/και πρόταση, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στις γραμματείες των επιμέρους επιμόρφωτικών προγραμμάτων ή στη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Συμμετοχή στα μαθήματα & Έκδοση Πιστοποιητικών
• Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος ή άλλη διάκριση στη συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
• Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ μέρους τους κατανόηση του και του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος
• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες καθώς και να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις εγγεγραμμένους/ες
• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει κατά την επικοινωνία τους με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο τους, τον ακριβή τίτλο του προγράμματος που συμμετέχουν, τον/την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο/η και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί την πρόσβαση των επιμορφούμενων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης
• Η απονομή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης προϋποθέτει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στις ανατεθείσες δραστηριότητες αξιολόγησης και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που θέτει το εκάστοτε επιμορφωτικό πρόγραμμα
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για καμία από τις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες ενός Προγράμματος, αλλά ούτε για το σύνολο του Προγράμματος.
• Προϋπόθεση χορήγησης βεβαιώσεων πριν την ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, είναι η εξόφληση τουλάχιστον μέρους των διδάκτρων αντιστοίχου των Διδακτικών Ενοτήτων που βεβαιώνεται ότι παρακολούθησε ο/η επιμορφούμενος/η.
• Συμμετοχή στην Αξιολόγηση Προγράμματος: Η συμπλήρωση του ανώνυμου Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Επιμορφωτικού Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους, στοχεύει στην διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του ν. 4957/2022 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το ερωτηματολόγιο αναρτάται στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κατά τον τελευταίο μήνα υλοποίησης του προγράμματος, μαζί με την ενεργοποίηση της τελευταίας δραστηριότητας αξιολόγησης του προγράμματος. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική και εντάσσεται στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες των εκπαιδευομένων.
• Τυχόν παράταση στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων καθώς και η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών επιμόρφωσης για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες που παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την, βάσει της απόφασης έγκρισης, ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος εκπαιδευόμενου/ης και αιτιολογημένης απόφασης του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο παράταση να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την, βάσει της απόφασης έγκρισης, ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Τεχνικές Προϋποθέσεις
Για τη συμμετοχή στην online επιμόρφωση απαιτούνται τουλάχιστον ένας σύγχρονος υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης και κυρίως της Σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να διαθέτουν τα εξής:
1. Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει multimedia δυνατότητες (μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα).
2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο 4 Mbps.
Είναι δυνατό ωστόσο να απαιτούνται από τα επιμέρους επιμορφωτικά προγράμματα και επιπρόσθετες τεχνικές προϋποθέσεις, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μοριοδότηση Προγραμμάτων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται στο πλαίσιο της προώθησης ενός προγράμματος, να ενημερώνει -συμβουλευτικά και μόνο- το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός πιστοποιητικού επιμόρφωσης από πλευράς ενδεχόμενης μοριοδότησής του, βάσει του θεσμικού πλαισίου που ισχύει κατά την περίοδο της έναρξης του προγράμματος. Ωστόσο, η μοριοδότηση της επιμόρφωσης ως προσόν, εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους φορείς που τις εκδίδουν κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να επικοινωνούν με τους εν λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.

Ακύρωση Προγραμμάτων-Επιστροφές Διδάκτρων
Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιούνται μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων.
Επιστροφή διδάκτρων είναι εφικτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον ο/η αιτούμενος/η ενημερώσει γραπτά τη γραμματεία πριν την έναρξη του Προγράμματος ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους διακοπής της επιμόρφωσης. Το έγγραφο αίτημα εξετάζεται από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος και αποφαίνεται σχετικά. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα ή έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, δύναται να αιτηθεί πίστωση των διδάκτρων του για φοίτηση σε άλλο Πρόγραμμα της ίδιας επιμορφωτικής δράσης, δηλαδή σε Πρόγραμμα με τον/την ίδιο/α Επιστημονικά Υπεύθυνο/η. Το πιστωμένο ποσό σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί, δεν επιστρέφεται, αλλά παραμένει στη διάθεση του/της συμμετέχοντα/ουσας για μελλοντική χρήση.
Σε περιπτώσεις απόφασης επιστροφής διδάκτρων, εάν η υπαιτιότητα της επιστροφής βαρύνει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η οφειλόμενη χρηματική διαφορά επιστρέφεται χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου η όποια οφειλόμενη χρηματική διαφορά βαρύνει τον/την αιτούντα/ούσα, που επιβαρύνεται με τα όποια τραπεζικά έξοδα και επιπρόσθετα 10% με έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.