Μενού Κλείσιμο

Υποβολή Πρότασης Επιμορφωτικού Προγράμματος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Γενικά Στοιχεία Προγράμματος

Ελληνικά
Αγγλικά
HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Αριθμός μηνών
Φόρτος εργασίας
(€)

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ)

Υπεύθυνος/η διαχείρισης (ΕΛΚΕ), σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η

Υπεύθυνος\η σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος (μπορει να είναι διαφορετικός\η από τον\την ΕΥ)

Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας

Στοιχεία Φορέα/εων Συνεργασίας

Β. Περιγραφή Προγράμματος

Περίληψη του προγράμματος (200-300 λέξεις) με αναφορά στο αντικείμενο της επιμόρφωσης, στο περιεχόμενο της ύλης και του τρόπου υλοποίησης, τη στοχοθεσία, τις ομάδες-στόχου και πιθανές προϋποθέσεις επιλογής (αν υπάρχουν), τις ανάγκες που καλύπτει με αναφορά είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα, κ.λ.π. (η περίληψη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα προβολής των προγραμμάτων)
Λέξεις που χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα σας (2-3)
Ρηματική Διατύπωση Μαθησιακών Στόχων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων/αντιλήψεων (Π.χ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να: 1.…, 2. …, 3. …, 4. …, 5. …)
Δηλώστε αν το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με έναν τους εξής τρόπους: α) Δια ζώσης διδασκαλίες, β) από απόσταση Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning), γ) Μεικτή μάθηση (Blended Learning), δηλαδή με συνδυαστική αξιοποίηση Δια Ζώσης Διδασκαλίας και από απόσταση Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning). Επίσης, περιγράψτε αναλυτικότερα την διαδικασία υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος, κάνοντας αναφορά στην παραγωγή και διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού, τον τόπο υλοποίησης για τα δια ζώσης σεμινάρια, αναφορά στις μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης (ασύγχρονη, σύγχρονη), κλπ.
Περιγράψτε τον τρόπο αξιολόγησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των επιμέρους ενοτήτων και του προγράμματος συνολικά (π.χ. τελική εργασία), αν θα υπάρχει αυτό-αξιολόγηση, αν θα υπάρχει πρακτική εξάσκηση, αν θα υπάρχει απουσιολόγιο για τις δια ζώσης συνεδρίες με ελάχιστο αριθμό επιτρεπόμενων απουσιών, κ.λ.π.)

Διδακτικές Ενότητες (ΔΕ) Προγράμματος

Το πρόγραμμα μπορεί να αποτελείται από 1 έως 12 διδακτικές ενότητες. Συμπληρώστε παρακάτω τα απαραίτητα στοιχεία ανά ενότητα και για όσες διδακτικές ενότητες απαρτίζουν το πρόγραμμα. Τις υπόλοιπες τις αφήνετε κενές. 

HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Σε ώρες
Δώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Δώστε τους τίτλους των συνεδριών της ενότητας
Δώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικοινωνία ανά διδάσκοντα/ουσα
HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Σε ώρες
Δώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Δώστε τους τίτλους των συνεδριών της ενότητας
Δώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικοινωνία ανά διδάσκοντα/ουσα
HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Σε ώρες
Δώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Δώστε τους τίτλους των συνεδριών της ενότητας
Δώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικοινωνία ανά διδάσκοντα/ουσα
HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Σε ώρες
Δώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Δώστε τους τίτλους των συνεδριών της ενότητας
Δώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικοινωνία ανά διδάσκοντα/ουσα
HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Σε ώρες
Δώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Δώστε τους τίτλους των συνεδριών της ενότητας
Δώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικοινωνία ανά διδάσκοντα/ουσα
HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Δώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Δώστε τους τίτλους των συνεδριών της ενότητας
Δώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικοινωνία ανά διδάσκοντα/ουσα
HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Δώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Δώστε τους τίτλους των συνεδριών της ενότητας
Δώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικοινωνία ανά διδάσκοντα/ουσα
HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Δώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Δώστε τους τίτλους των συνεδριών της ενότητας
Δώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικοινωνία ανά διδάσκοντα/ουσα
HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Δώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Δώστε τους τίτλους των συνεδριών της ενότητας
Δώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικοινωνία ανά διδάσκοντα/ουσα
HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Δώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Δώστε τους τίτλους των συνεδριών της ενότητας
Δώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικοινωνία ανά διδάσκοντα/ουσα
HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Δώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Δώστε τους τίτλους των συνεδριών της ενότητας
Δώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικοινωνία ανά διδάσκοντα/ουσα
HH/MM/EEEE
HH/MM/EEEE
Δώστε μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της ενότητας
Δώστε τους τίτλους των συνεδριών της ενότητας
Δώστε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικοινωνία ανά διδάσκοντα/ουσα
For security verification, please enter any random two digit number. For example: 56