Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης


Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχει στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για την ανάπτυξη των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων.

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων και σε αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. 

Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους, μέσα την καλλιέργεια ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων, Α΄ φάσης, έχουν όσοι/ες πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ
  • Είναι άνω των 18 ετών
  • Είναι απόφοιτοι/ες τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο/η κάθε καταρτιζόμενος/η θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι/ες που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης μέσω ανεξάρτητων φορέων που ανήκουν στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης της Δ.ΥΠ.Α.

Κάθε ωφελούμενος/η που ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτήσει την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, άρα για πρόγραμμα 200 ωρών φτάνει στα 1.000€.

Τα προγράμματα που θα προσφερθούν απο το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν σχεδιασθεί από Μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύματος σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες στο τομέα των ψηφιακών και πράσινων Δεξιοτήτων.

Δείτε τα διαθέσιμα προγράμμα

Δείτε τα διαθέσιμα προγράμμα

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.