Πιστοποίηση Σπουδών


Με την ολοκλήρωση κάθε Προγράμματος ή Θερινού Σχολείου, χορηγείται  σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» (πιστοποιητικό μη τυπικής εκπαίδευσης) από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με το ν. 4957/2022.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Ακαδημαϊκές Μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – European Credit Transfer and Accumulation System) σύμφωνα με το ν. 4957/2022.

Βάσει απόφασης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καθορίζονται τα κριτήρια υπολογισμού απόδοσης ECTS στα προγράμματα. Καθορίζεται πως ένα (1) ECTS αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ώρες φόρτου εργασίας και το σύνολο των εκπαιδευτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων πρέπει να εντάσσεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο έναρξης – λήξης του προγράμματος.