Μενού Κλείσιμο

Υποβολή Πρότασης Επιμορφωτικού Προγράμματος

Υποβολή Πρότασης Επιμορφωτικού Προγράμματος


Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να υποβάλουν πρόταση υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων σε πεδία αιχμής, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Με βάση την με αρ. 4η/28.02.2019 απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δικαίωμα υποβολής πρότασης σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν:

 • Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Διδακτορικό Δίπλωμα, σε αντικείμενα που άπτονται της ειδικότητάς τους ή/και γνωστικών αντικειμένων που τυχόν διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Επιστήμονες/ισσες που κατέχουν ή κατείχαν σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80 για διδασκαλία σε Τμήμα ή Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Μεταδιδακτορικοί ερευνητές.
 • Πανεπιστημιακοί υπότροφοι.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 1. Υποβολή πρότασης από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η (ΕΥ)
 2. Έλεγχος πρότασης από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. βάση των παρακάτω κριτηρίων
  • σωστή δόμηση και συγκρότηση της πρότασης,
  • επαρκής τεκμηρίωση της μεθοδολογίας υλοποίησης,
  • συνέπεια μαθησιακών στόχων και τρόπου επίτευξης τους,
  • επάρκεια της ομάδας έργου,
  • βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του προγράμματος σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες δια βίου μάθησης στην Ελλάδα.
 3. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος από το Πρυτανικό Συμβούλιο
 4. Ανάθεση υλοποίησης προγράμματος στον/στην ΕΥ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 5. Ανάληψη Εκτέλεσης Έργου μέσω ΕΛΚΕ από τον ΕΥ
  • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις διαδικασίες έναρξης του έργου στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου (υποβολή Αιτήματος Αποδοχής Διαχείρισης Έργου και προϋπολογισμών), μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Έναρξης Έργων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ (τηλ. 22510 36733 & 36737, e-mail: ru-projects@aegean.gr)
 6. Έκδοση Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος