Μενού Κλείσιμο

Υποβολή Πρότασης Επιμορφωτικού Προγράμματος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να υποβάλουν πρόταση υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων σε πεδία αιχμής, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Με βάση την με αρ. 4η/28.02.2019 απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δικαίωμα υποβολής πρότασης σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν:

 • Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Διδακτορικό Δίπλωμα, σε αντικείμενα που άπτονται της ειδικότητάς τους ή/και γνωστικών αντικειμένων που τυχόν διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Επιστήμονες/ισσες που κατέχουν ή κατείχαν σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80 για διδασκαλία σε Τμήμα ή Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Μεταδιδακτορικοί ερευνητές.
 • Πανεπιστημιακοί υπότροφοι.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 1. Υποβολή πρότασης από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η (ΕΥ)
 2. Έλεγχος πρότασης από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. βάση των παρακάτω κριτηρίων
  • σωστή δόμηση και συγκρότηση της πρότασης,
  • επαρκής τεκμηρίωση της μεθοδολογίας υλοποίησης,
  • συνέπεια μαθησιακών στόχων και τρόπου επίτευξης τους,
  • επάρκεια της ομάδας έργου,
  • βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του προγράμματος σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες δια βίου μάθησης στην Ελλάδα.
 3. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος από το Πρυτανικό Συμβούλιο
 4. Ανάθεση υλοποίησης προγράμματος στον/στην ΕΥ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 5. Ανάληψη Εκτέλεσης Έργου μέσω ΕΛΚΕ από τον ΕΥ
 6. Έκδοση Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος